Disclaimer

Deze disclaimer

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de beheerder een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de beheerder: de bevoegde beheerder van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

De webpagina

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De beheerder spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De beheerder verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De beheerder mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Verwijzingen naar andere pagina’s

Behoudens deze disclaimer, is de beheerder niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden.

Buurtnetwerkscharn.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van buurtnetwerkscharn.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van buurtnetwerkscharn.nl. Buurtnetwerk Scharn is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Buurtnetwerk Scharn geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

U zal de beheerder, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden

Informatiebron

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hard copy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door de Buurtnetwerk Scharn.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van Buurtnetwerkscharn.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s,ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Buurtnetwerk Scharn.

Copyright © 2022