Bezorgde omwonenden op informatiemarkt onderwijscampus

maart 23, 2022
De informatiemarkt over de Onderwijscampus op 19 maart jl. leidt tot bezorgdheid bij omwonenden.
De informatiemarkt op 19 maart is door zo'n 100 omwonenden bezocht, die kritisch zijn over de voorgestelde scenario's voor huisvesting van de onderwijscampus aan de Groene Loper.
De kritiek richt zich op de grootschaligheid en concentratie van de campus in een gebied waar beperkt ruimte is om te bouwen.
Er zijn twijfels geuit over de haalbaarheid van alternatieve parkeermogelijkheden elders (bij het MECC) en over mogelijkheden voor sportbeoefening in de buurt. Toekomstig gebruik van het parkje naast de ANWB flat als sportterrein voor leerlingen vindt men zeer onwenselijk.
Omwonenden zijn erg bezorgd over de gevolgen voor hun buurt. Onderwijslocaties zorgen overdag voor drukte en buiten schooltijd voor overlast door hangjongeren met drugs- en geluidsoverlast.
Ook vreest men negatieve effecten op de (verkeers)veiligheid op en rond de Groene Loper.
Participatie heeft tijdens het ontwikkeltraject niet plaatsgevonden. Buurten (huidige en toekomstige bewoners op Le Sud), (toekomstige) leerlingen en hun ouders en docenten zijn niet vanaf het begin bij de plannen betrokken geweest.
Een aantal bezoekers aan de informatiemarkt heeft aangegeven dat ze hun kind(eren) niet bij een dergelijke massale scholencampus zullen aanmelden. Met name kwetsbare jongeren hebben behoefte aan kleinschalig onderwijs met toezicht en een veilige omgeving.